Marie Barthelsson

Genomen öppning föll vårljuset plötsligt in i rummet.

Marie Barthelsson arbetar med iscensatt fotografi och har under entvåårsperiod förvandlat sitt vardagsrum och närmiljö till en fotostudio.Barthelsson har använt porträttateljéns bakgrunder, studiobelysning ochrekvisita för att skapa olika scenografier.

Barthelsson förklarar att fotografierna är ett slags dagboksanteckningarsom återberättar en period av upplevd avskildhet i livet. Utgångspunkten fördenna serie har varit egna erfarenheter och minnen. I skapandet av bilderna hardet varit viktigt att försöka gestalta inre känslor och Barthelsson säger atthon i projektet har ställt frågan om hon låtit sin verklighet bli förvrängd. Omdet är så att någon annans verklighet har styrt hennes upplevelser, hur kan hondå ta tillbaka sina egna minnen?


Suddenly, through an opening, the spring light fell into the room.

Marie Barthelsson works withstaged photography and has over a two-year period transformed her living roomand local environment into a photo studio. Barthelsson has used the portraitstudio's backgrounds, studio lighting and props to create different scenes.

Barthelsson explains that thephotographs are a kind of diary entry that recounts a period of perceivedseclusion in life. The starting point for this series has been her ownexperiences and memories. In the creation of the images, it has been importantto try to shape inner feelings and Barthelsson says that in the project she hasasked the question of whether she has allowed her reality to be distorted. Ifit is the case that someone else's reality has guided her experiences, then howcan she take back her own memories?

Using Format