Marie Barthelsson

Genom en öppning föll vårljuset plötsligt in i rummet.

Marie Barthelsson arbetar med iscensatt fotografi och har under en tvåårsperiod förvandlat sitt vardagsrum och närmiljö till en fotostudio. Barthelsson har använt porträttateljéns bakgrunder, studiobelysning och rekvisita för att skapa olika scenografier.

Barthelsson förklarar att fotografierna är ett slags dagboksanteckningar som återberättar en period av upplevd avskildhet i livet. Utgångspunkten för denna serie har varit egna erfarenheter och minnen. I skapandet av bilderna har det varit viktigt att försöka gestalta inre känslor och Barthelsson säger att hon i projektet har ställt frågan om hon låtit sin verklighet bli förvrängd. Om det är så att någon annans verklighet har styrt hennes upplevelser, hur kan hon då ta tillbaka sina egna minnen?


Suddenly, through an opening, the spring light fell into the room.

Marie Barthelsson works with staged photography and has over a two-year period transformed her living room and local environment into a photo studio. Barthelsson has used the portrait studio's backgrounds, studio lighting and props to create different scenes.

Barthelsson explains that the photographs are a kind of diary entry that recounts a period of perceived seclusion in life. The starting point for this series has been her own experiences and memories. In the creation of the images, it has been important to try to shape inner feelings and Barthelsson says that in the project she has asked the question of whether she has allowed her reality to be distorted. If it is the case that someone else's reality has guided her experiences, then how can she take back her own memories?


  GP skrev följande om mina bilder:
”Marie Barthelsson förvandlade sitt hem till en mustig studio under en tvåårsperiod. Hennes fantastiska bilder erinrar om traditionella beställningsporträtt och om barockmåleri. Vardagen blir till en teater och Barthelsson förlorar sig i fiktionen. Koks, Stens och Barthelssons verk antyder att vi varken kan lita fullt på minnen eller fotograferade utsnitt. Nya betydelser uppstår varje dag.” Sara Arvidsson, GP 25-04-2021 


Using Format